Rejestracja

Rejestracja nowego partnera w systemie prowizyjnym

: close

Dane logowania

Mail / LoginHeslo *
*
Powtórz hasło *

Zarekomendował

Affil ID
$Pokud vás někdo doporučil, vložte jeho kód, nebo email do tohoto pole.$

Dane kontaktowe

Firma
REGON
NIP
Imię *
Nazwisko *
Ulica *
Miasto *
kod pocztowy *
$Telefon$ *

Warunki handlowe

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

LEAD GENERATION MARKETINGU

Platnost od 25. 5. 2018

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) představují smluvní ujednání mezi společností SUNKINS a.s., IČ: 27862267, se sídlem Praha 2, Americká 579/17, PSČ 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11595 (dále jen „SUNKINS“) a Vámi (dále jen „Partner“), tedy poskytovatelem služeb lead generation marketingu v rámci programu vedeného SUNKINS nazvaného Affiliate program Svět zdraví (dále jen „Program“).

Okamžikem registrace do Programu prostřednictvím online aplikace na internetových stránkách http://affil.svet-zdravi.cz/ vzniká smluvní vztah mezi SUNKINS a Vámi, tedy Vaše účast na Programu. Účast na Programu se řídí těmito Podmínkami. Registrací do Programu vyslovujete bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami a zavazujete se jimi řídit.  

Účast v Programu není určena pro spotřebitele (§ 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), nýbrž pro odborníky, kteří se zabývají lead generation marketingem. Jste-li v pozici spotřebitele, nejste oprávněni registrovat se jako účastník Programu, respektive jste povinni svou účast v Programu ukončit.

1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.SUNKINS nabízí na trhu poradenské a související služby v oblasti udržování a úpravy tělesné hmotnosti a udržování a zlepšování tělesné kondice, včetně výživového poradenství a dalších souvisejících indikačních a konzultačních metod, to vše pod obchodní značkou Svět zdraví (dále jen „Poradenství“). Partner prohlašuje, že se seznámil s povahou Poradenství v rozsahu nezbytném k poskytování Služeb.

1.2.Partner bude poskytovat SUNKINS v rámci Programu služby v oblasti lead generation marketingu (dále jen „Služby“), tzn. získávání kontaktů (dále jen „Kontakty“) na zájemce (dále jen „Zájemci“) o Poradenství nabízené SUNKINS. SUNKINS bude hradit Partnerovi úplatu za poskytování Služeb v závislosti na počtu získaných Kontaktů. 

1.3.Partner prohlašuje, že je zletilý a plně svéprávný a že disponuje všemi nezbytnými oprávněními za účelem poskytování Služeb (jsou-li potřeba). Partner dále prohlašuje, že disponuje dostatečnou odborností a kapacitami, aby byl schopen Služby řádně poskytovat.

2.PROGRAM

2.1.Služby budou poskytovány výhradně v rámci a prostřednictvím Programu. Program se skládá z online databázového systému sloužícího ke správě poskytovaných Služeb (Kontaktů) (dále jen „Online aplikace“), jeho administrace a interních pravidel (dále jen „Pravidla“). E-mailová adresa pro účely komunikace Partnera se SUNKINS v rámci Programu je partnerstvi@svet-zdravi.cz.

2.2.Poskytování Služeb bude zahájeno od okamžiku registrace Partnera do Programu prostřednictvím Online aplikace (dále jen „Registrace“). Partner je povinen řádně a pravdivě vyplnit online registrační formulář, a dojde-li kdykoli později ke změně údajů, které jsou předmětem Registrace, bez odkladu je aktualizovat. Partner je povinen poskytnout SUNKINS svou aktuální kontaktní adresu v České republice.

2.3.SUNKINS je oprávněn Registraci odmítnout, a to ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od jejího provedení, aniž by byl povinen uvádět důvody tohoto kroku. Tím smluvní vztah mezi SUNKINS a Partnerem od počátku zaniká. O odmítnutí Registrace musí být Partner informován způsobem stanoveným v čl. 8.3 větě prvé.

2.4.SUNKINS umožní Partnerovi po dobu trvání jeho účasti na Programu uživatelský přístup do Online aplikace, prostřednictvím které budou evidovány Kontakty. Partner je povinen využívat Online aplikaci a odpovídá za důvěrnost přístupových práv do Online aplikace (jakékoli narušení důvěrnosti přístupových údajů je Partner povinen bez odkladu ohlásit SUNKINS).

2.5.Program a všechny jeho složky jsou výhradním vlastnictvím SUNKINS a SUNKINS je oprávněn Program či jeho složky na základě svého výlučného obchodního uvážení kdykoli změnit, upravit nebo zrušit. Partner je povinen dodržovat Pravidla zveřejněná SUNKINS v Online aplikaci. 

2.6.SUNKINS nezaručuje Partnerovi dosažení určitých zisků nebo výnosnosti v Programu.

3.ZÍSKÁVÁNÍ KONTAKTŮ

3.1.Partner je povinen poskytovat Služby s řádnou péčí s využitím uznávaných standardů v oboru.

3.2.Partner bude získávat Kontakty prostřednictvím jedné nebo více svých internetových stránek (dále jen „Stránky“), které umožní Zájemci zadat pomocí online rozhraní stanovené náležitosti Kontaktů (čl. 4.1) (dále jen „Náležitosti Kontaktů“); Pravidla mohou stanovit podrobnosti. Součástí Stránek je také jejich URL. Náklady na zhotovení a provoz Stránek nese Partner. Umožní-li to SUNKINS, bude mít Partner možnost získávat Kontakty také prostřednictvím:

 3.2.1.bannerové reklamy (v podobě schválené SUNKINS a dané k dispozici v Online aplikaci), která bude umístěna na Stránkách a bude obsahovat proklik na stanovené webové stránky SUNKINS, kde Zájemci zadají pomocí online rozhraní Náležitosti Kontaktů (dále jen „Bannerový marketing“), nebo

3.2.2.e-mailové nebo SMS rozesílky (dále jen „Mailing“) (v podobě schválené SUNKINS podle čl. 3.11 a 3.12), která bude odkazovat na stanovené webové stránky SUNKINS, kde Zájemci zadají pomocí online rozhraní Náležitosti Kontaktů.

3.3.Nedohodne-li se Partner se SUNKINS v jednotlivém případě jinak nebo není-li níže stanoveno jinak, bude Partner získávat Kontakty na Stránkách výlučně pomocí iframe SUNKINS, který Zájemce vyplní. Bude-li Partner získávat Kontakty na základě dohody se SUNKINS jiným způsobem, než je uvedeno v ustanovení předchozí věty, je povinen předávat získané Kontakty SUNKINS automatizovaně elektronickou cestou v reálném čase s maximálním zpožděním 1 (jedna) hodina, a to za podmínek ochrany předávaných dat pomocí šifrování, které zabrání jejich získání nepovolanou osobou.  

3.4.Smluvní strany se dohodly, že Kontakty jsou dodávány exkluzivně pro SUNKINS. Partner není oprávněn využít získané Kontakty jiným způsobem, než je stanoveno v těchto Podmínkách. Partner zejména není oprávněn poskytnout Kontakty třetí osobě, a to ani následně, ani je jiným způsobem obchodně využívat.

3.5.Partner je povinen předem seznámit SUNKINS se všemi Stránkami a komunikačními kanály, jejichž prostřednictvím zajišťuje přístup Zájemců na Stránky nebo stanovené webové stránky SUNKINS (např. internetová reklama nebo Mailing) (dále jen „Komunikační kanály“). Náklady na zřízení a provoz Komunikačních kanálů nese Partner.

3.6.SUNKINS je oprávněn kdykoli zakázat další užívání určitých Stránek nebo Komunikačních kanálů nebo požadovat jejich odpovídající úpravu, dojde-li k závěru, že Stránky nebo příslušný Komunikační kanál nebo způsob jejich užívání odporuje těmto Podmínkám, zákonu nebo obchodní koncepci SUNKINS (image, přístup k zákazníkům apod.). Partner je povinen SUNKINS bez jakéhokoli odkladu vyhovět; nesouhlasí-li Partner s rozhodnutím SUNKINS, je povinen užívání příslušných Stránek nebo Komunikačních kanálů přesto přerušit s tím, že jeho námitky budou řešeny poté).

3.7.Bez ohledu na ustanovení čl. 3.5 a 3.6 Partner nese odpovědnost za soulad obsahu Stránek a Komunikačních kanálů s právními předpisy, zejména pokud jde o ochranu osobních údajů Zájemců a povinnosti stanovené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (SPAM atd.). Partner nesmí při poskytování Služeb využívat vůči Zájemcům klamavé a agresivní obchodní praktiky ve smyslu § 5 a 5a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Partner je povinen zajistit, aby měl plnou kontrolu nad Stránkami, zejména aby měl možnost kdykoli změnit nebo znepřístupnit jejich obsah; tyto skutečnosti je Partner povinen na žádost SUNKINS doložit.

3.8.Partner nesmí v souvislosti se získáváním Kontaktů:

3.8.1.využívat pornografický obsah,

3.8.2.prezentovat klamavá nebo zavádějící tvrzení anebo tvrzení, která jsou způsobilá poškodit jméno či dobrou pověst SUNKINS,

3.8.3.grafickým nebo jiným způsobem v reklamě nebo jinak budit v Zájemcích dojem, že Stránky patří SUNKINS,

3.8.4.v případě PPC inzerce inzerovat na klíčová slova obsahující ochrannou známku, jinou obchodní značku, logo nebo slogan SUNKINS nebo jeho produktů, včetně jejich odvozenin (bez diakritiky apod.),

3.8.5.využívat metody, které jsou v prostředí internetu obecně vnímány jako obtěžující (např. nadměrná nebo opakovaná slova v obsahu, pop-up či pop-under okna nebo načítání obsahu internetových stránek SUNKINS do iFrame v rámci jeho Stránek).

3.9.Partner je povinen uvádět na Stránkách sebe jako provozovatele Stránek. Partner je povinen uvádět sebe jako držitele internetové domény v registru CZ.NIC nebo v jiném příslušném registru internetových domén.

3.10.Partner není oprávněn využívat při získávání Kontaktů (v URL Stránek nebo jinak) ochranné známky, jiné obchodní značky, loga, slogany nebo grafiku SUNKINS, ledaže (i) se se SUNKINS písemně dohodne jinak, nebo (ii) jde o obsah poskytnutý Partnerovi ze strany SUNKINS, který je adresně určen k využití při získávání Kontaktů.

3.11.V případě využití Mailingu jako Komunikačního kanálu je Partner povinen dodat SUNKINS pravdivě vyplněný výkaz uvedený v příloze č. 1, respektive v příloze č. 2 a nechat si ho schválit ze strany SUNKINS.

3.12.SUNKINS výkaz dodaný podle čl. 3.11 schválí, vyjádří k němu připomínky nebo ho odmítne ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od jeho dodání. SUNKINS provádí schválení na základě svého výlučného obchodního úsudku. Partner není oprávněn zahájit Mailing dříve, než SUNKINS schválí výkaz bez výhrad. Partner je povinen nechat si schválit každou změnu skutečností uvedených ve výkazu, a to stejným způsobem a za stejných podmínek jako samotný výkaz. 

3.13.Partner není oprávněn právně jednat jménem SUNKINS.

4.KONTAKTY

4.1.Není-li dále stanoveno jinak, jsou Náležitosti Kontaktů následující: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo Zájemce a vybraná pobočka SUNKINS (ať už vlastní nebo franchisová).

4.2.Náležitostí Kontaktů je také souhlas Zájemce s kontaktováním za účelem poskytnutí Poradenství a souhlas se zpracováváním osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených SUNKINS, jinak v rozsahu potřebném ke splnění účelu Kontaktu. Souhlas bude udělen ve prospěch SUNKINS a jeho obchodních partnerů (zejména účastníků franchisové sítě Svět zdraví). 

4.3.Kontakt je ve smyslu těchto Podmínek řádně poskytnut, (i) obsahuje-li všechny stanovené nebo sjednané Náležitosti, (ii) je-li poskytnut ve stanovené lhůtě (v případě podle čl. 3.3 věty druhé), (iii) je-li možné na základě telefonního čísla, které je jeho součástí, kontaktovat Zájemce, a (iv) není-li zařazen na Black Listu (čl. 4.7). Kontakt se považuje za řádně poskytnutý přesto, že nebyla splněna ustanovení bodů (i) nebo (ii), ale dojde k jeho realizaci, tedy pokud si Zájemce objedná u SUNKINS Poradenství (SUNKINS však není v takovém případě povinen se o realizaci Kontaktu pokoušet). 

4.4.Důvody reklamace Kontaktu (tzn. okolnosti, pro které se Kontakt nepovažuje za řádně poskytnutý) jsou zejména následující:

4.4.1.Kontakt obsahuje nesmyslné údaje (nesmyslný text),

4.4.2.Kontakt obsahuje nekompletní nebo neexistující telefonní číslo,

4.4.3.Zájemce výslovně uvede (Zájemce se musí výslovně vyjádřit ke všem níže uvedeným položkám):

-nezletilost či dítě,

-že Zájemce pobývá v zahraničí,

-že Zájemce je z lokality, kde SUNKINS nemá pobočku, a chce absolvovat Poradenství pouze v této lokalitě,

-že Zájemce hledá informaci pouze k určitému doplňku či službě,

4.4.4.jedná se o nesouvisející nabídku pro SUNKINS,

4.4.5.Zájemce uvede jako své výlučné telefonní spojení zahraniční telefonní číslo,

4.4.6.při telefonátu se Zájemcem bylo zjištěno, že si nic podobného neobjednal (tento důvod reklamace bude ověřen centrálou SUNKINS; reklamačním důvodem není, pokud si Zájemce svůj zájem např. „rozmyslel“) nebo že již čerpá Poradenství,

4.4.7.Kontakt byl získán s porušením pravidel podle čl. 3.

4.5.Na Kontakt se vztahuje ochranná lhůta 30 (třicet) dní. Pokud se v databázi Programu nachází Kontakt, který má uvedeno stejné telefonní číslo nebo stejnou e-mailovou adresu jako nově dodaný Kontakt (bez ohledu na to, zda starší Kontakt byl dodán Partnerem nebo jiným dodavatelem služeb lead generation marketingu, se kterým SUNKINS spolupracuje), a starší Kontakt není starší než 30 (třicet) dnů, platí, že nově dodaný Kontakt nebyl řádně poskytnut.

4.6.Platí, že Zájemce není možné na základě telefonního čísla kontaktovat, jestliže Zájemce nereaguje na 5 (pět) pokusů SUNKINS o spojení tímto způsobem během 5 (pěti) dnů nebo jestliže se Zájemcem není možné telefonicky komunikovat (Zájemce nehovoří česky, je hluchoněmý apod.). Odmítnout Kontakt kvůli nemožnosti spojit se se Zájemcem je možné pouze ve lhůtě 5 (pěti) dnů od předání Kontaktu SUNKINS.  

4.7.Pokud se na základě poskytnutého Kontaktu třikrát po sobě v průběhu kteréhokoli období 365 dnů

-se Zájemcem nepodařilo spojit (čl. 4.6);

-se Zájemce nedostavil na domluvenou schůzku k Poradenství; nebo

-při telefonátu se Zájemcem bylo zjištěno, že si nic podobného neobjednal (čl. 4.4.6)

(dále jen „Neplatné poskytnutí“), je Kontakt zařazen na seznam neplatných Kontaktů (Black List). Kontakt je z Black Listu vyřazen po uplynutí 3 let od jeho zařazení na Black List nebo od jeho posledního Neplatného poskytnutí SUNKINS Partnerem nebo jiným dodavatelem služeb lead generation marketingu, se kterým SUNKINS spolupracuje, podle toho, co nastane později.

5.ÚPLATA

5.1.Za každý řádně poskytnutý Kontakt má Partner nárok na úplatu, jak je stanoveno níže (dále jen „Úplata“). Úplata obsahuje veškeré náklady vynaložené Partnerem a Partner nemá nárok na jakoukoli další náhradu nebo dodatečnou odměnu v souvislosti s poskytováním Služeb. Výše úplaty za jeden Kontakt je stanovena v závislosti na počtu Kontaktů řádně poskytnutých (tedy nereklamovaných a neodmítnutých) v jednom kalendářním měsíci, a to následujícím způsobem:

Počet Kontaktů řádně poskytnutých v jednom kalendářním měsíci 

Výše Úplaty za jeden řádně poskytnutý Kontakt

1 - 40   200 Kč

41 - 60   210 Kč

61 - 75   220 Kč

76 - 100   230 Kč

101 a více   240 Kč

5.2.Výše Úplaty podle čl. 5.1 je stanovena bez DPH. Je-li Partner plátcem DPH, zvyšuje se Úplata o DPH v platné sazbě. Partner je povinen oznámit SUNKINS v Registraci, zda je či není plátcem DPH; dojde-li později ke změně v této skutečnosti, je to Partner povinen oznámit SUNKINS alespoň 30 (třicet) dnů předem.

5.3.Nárok na Úplatu za Kontakt vzniká v okamžiku jeho řádného poskytnutí. Nárok na Úplatu případně zaniká v okamžiku odmítnutí Kontaktu ze strany SUNKINS v souladu s ustanoveními těchto Podmínek; dojde-li v důsledku odmítnutí Kontaktu ke snížení pásma výše Úplaty podle čl. 5.1, snižuje se odpovídajícím způsobem také výše Úplaty za ostatní Kontakty řádně poskytnuté v daném kalendářním měsíci (podle aplikovatelného pásma výše Úplaty).

5.4.Partner bude účtovat SUNKINS Úplatu za Kontakty poskytnuté v průběhu jednoho kalendářního měsíce fakturou s náležitostmi daňového dokladu vystavenou nejdříve 10 (deset) dnů a nejpozději 21 (dvacet jedna) dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Faktura bude vystavena na základě přehledu poskytnutých Kontaktů evidovaného v Programu a dostupného přes Online aplikaci. Zanikne-li nárok na Úplatu za určitý Kontakt nebo vyjde-li najevo, že Úplata za Kontakt nepříslušela, vystaví Partner SUNKINS příslušný opravný daňový doklad. 

5.5.Faktura je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od jejího doručení SUNKINS. Neobsahuje-li faktura všechny stanovené údaje nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vrátí ji SUNKINS Partnerovi s tím, že lhůta splatnosti začne znovu běžet ode dne doručení opravené faktury SUNKINS. Reklamace provedených plateb je třeba provést ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od jejich připsání na účet Partnera, jinak SUNKINS není povinen reklamaci uznat (čímž zaniknou nároky Partnera reklamaci odpovídající).

5.6.V případě prodlení s úhradou Úplaty za Kontakty je SUNKINS povinen uhradit Partnerovi úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

5.7.Bude-li podle § 106a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněno, že Partner je nespolehlivým plátcem daně, je Partner povinen tuto skutečnost bez odkladu sdělit SUNKINS. SUNKINS je v takovém případě oprávněn poukázat část Úplaty odpovídající DPH ze zdanitelného plnění přímo správci daně ke splnění daňové povinnosti Partnera. Partner je povinen poskytnout k tomu SUNKINS potřebnou součinnost (v opačném případě SUNKINS není v prodlení s úhradou Úplaty).

6.POVINNOST MLČENLIVOSTI

6.1.Partner je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získal v rámci své účasti na Programu, ledaže jde o skutečnosti (i) obecně známé, (ii) které SUNKINS určil ke zpřístupnění třetí osobě nebo u kterých s tím SUNKINS vyslovil písemný souhlas, nebo (iii) které je nezbytné zpřístupnit soudu nebo jinému orgánu veřejné moci ke splnění zákonné povinnosti nebo k prosazení práv Partnera plynoucích z účasti na Programu. Skutečnosti podle bodu (iii) lze zpřístupnit pouze v nezbytně nutném rozsahu a SUNKINS musí být o zpřístupnění vyrozuměn tak, aby došlo k minimalizaci nepříznivých následků tím způsobených. 

6.2.Partner je zejména povinen zachovávat přísnou mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství SUNKINS, které SUNKINS označí jako důvěrné nebo které jsou osobními údaji Zájemců. Mohou-li vznikat pochybnosti o tom, zda je určitá skutečnost předmětem povinnosti mlčenlivosti, je Partner povinen vyžádat si stanovisko SUNKINS a řídit se jím.

6.3.Zachováváním mlčenlivosti podle čl. 6.1 a 6.2 se rozumí také zamezení třetím osobám v přístupu ke skutečnostem, které jsou předmětem povinnosti mlčenlivosti, a to i za použití aktivních opatření (např. opatření informační bezpečnosti). Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje zpřístupnění skutečností, které jsou jejím předmětem, zaměstnancům či právním nebo obdobným poradcům Partnera, kteří jsou vázáni stejnou nebo přísnější povinností mlčenlivosti, než (jako) má Partner; Partner nese za tyto osoby odpovědnost.

7.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.Pokud jde o osobní údaje, které jsou předmětem Kontaktů (dále jen „Osobní údaje“), považuje se SUNKINS ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), za správce Osobních údajů, a to od počátku jejich získání od Zájemců. Partner není oprávněn s Osobními údaji jakkoli nakládat, využívat je nebo je jinak zpracovávat (kromě operace uvedené v čl. 3.3).

7.2.Jiným způsobem, než stanoví tyto Podmínky, je Partner oprávněn zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů SUNKINS. Dojde-li Partner k závěru, že jakýkoli pokyn SUNKINS porušuje ustanovení platných právních předpisů, pokud jde o zpracovávání Osobních údajů nebo postup podle těchto Podmínek, informuje o tom bez odkladu SUNKINS.

7.3.Partner není oprávněn ukládat Osobní údaje nebo je jinak zpracovávat mimo území Evropské Unie.

7.4.Partner je povinen být v rámci své účasti na Programu (a Osobních údajů, které má na základě toho k dispozici) SUNKINS nápomocen při: (i) plnění povinností SUNKINS reagovat na žádosti o výkon práv Zájemců (čl. 12 – 22 GDPR), a (ii) zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 – 36 GDPR (tzn. zejména pokud jde o zabezpečení zpracovávání Osobních údajů, ohlašování případů porušení zabezpečení Osobních údajů dozorovému úřadu a oznamování případů porušení zabezpečení Osobních údajů Zájemcům).

7.5.Partner je povinen na základě rozhodnutí SUNKINS kdykoli vymazat všechny nebo některé Osobní údaje (včetně jejich kopií) nebo je předat SUNKINS. Partner povinen postupovat podle ustanovení předchozí věty bez dalšího při skončení jeho účasti na Programu. Je vyloučeno Osobní údaje zadržovat nebo je využívat jako jistotu.

7.6.Partner nese odpovědnost za bezpečnost (důvěrnost a integritu) Osobních údajů, které zpracovává, a dále za to, že dodržuje všechna opatření stanovená platnými právními předpisy pro zpracovávání Osobních údajů.

7.7.Partner je povinen zajistit, aby kterákoli osoba, která jedná z jeho pověření nebo mu přímo podléhá (zaměstnanci a jiní pracovníci) a která má přístup k Osobním údajům, splňovala požadavky osobní integrity a aby s ní byl sjednán závazek zachovávání důvěrnosti a integrity Osobních údajů. Tyto osoby smějí nakládat s Osobními údaji pouze na pokyn Partnera. Partner nese za tyto osoby odpovědnost.

7.8.Partner prohlašuje, že jako odborník v daném oboru dostatečně zhodnotil způsob a rozsah zpracovávání Osobních údajů a že je schopen zajistit a bude zajišťovat řádné zpracovávání Osobních údajů s ohledem na rizika pro práva a svobody Zájemců, která jsou se zpracováváním spojena (zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim).

7.9.Partner uplatňuje za účelem zajištění vysoké úrovně zabezpečení Osobních údajů odpovídající jejich charakteru a způsobu jejich zpracovávání technická a organizační opatření, se kterými seznámil SUNKINS prostřednictvím Online aplikace. Po provedení každé změny v technických a organizačních opatřeních je Partner povinen informaci pro SUNKINS aktualizovat. Ustanovení čl. 7.6 není dotčeno; jestliže je k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti Osobních údajů potřeba přijmout další opatření, je to Partner povinen bez dalšího učinit.

7.10.Partner je povinen průběžně, bezodkladně a na vysoké odborné úrovni reagovat na bezpečnostní hrozby pro zpracovávání Osobních údajů, které se vyskytnou v průběhu jeho účasti na Programu.

7.11.Partner je povinen kdykoli umožnit SUNKINS na jeho žádost kontrolu (inspekci, audit), že zpracovává Osobní údaje způsobem podle těchto Podmínek a dodržuje všechny povinnosti stanovené platnými právními předpisy. Kontrola se provádí tak, aby byly odstraněny veškeré pochybnosti o plnění povinností podle těchto Podmínek a platných právních předpisů. Partner je povinen zajistit také kontrolu u třetího zpracovatele (čl. 7.12). Kontrolu může provádět nejen přímo SUNKINS, ale i osoba, kterou k tomu SUNKINS pověří (auditor).

7.12.Partner smí zapojit do zpracovávání Osobních údajů třetího zpracovatele pouze tehdy, jestliže k tomu dal SUNKINS předchozí písemný souhlas. SUNKINS je oprávněn vyžadovat identifikaci třetího zpracovatele a doložení toho (případně závazek ohledně toho), že třetí zpracovatel splňuje všechny požadavky stanovené těmito Podmínkami a platnými právními předpisy. SUNKINS může odvolat svůj souhlas se zapojením třetího zpracovatele do zpracovávání Osobních údajů, změní-li se podmínky nebo nedoloží-li Partner, že třetí zpracovatel splňuje všechny požadavky stanovené těmito Podmínkami a platnými právními předpisy. Partner nese odpovědnost za třetího zpracovatele.

8.TRVÁNÍ A SKONČENÍ ÚČASTI NA PROGRAMU; SANKCE A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1.Účast na Programu se sjednává na dobu neurčitou. 

8.2.Partner si je vědom, že na základě těchto Podmínek nebo jakékoli jiné skutečnosti nemá nárok na účast na Programu v trvání určité délky, a je věcí výlučného obchodního úsudku stran (kterékoli z nich), zda si přejí další trvání spolupráce či nikoli. Partner nemá v případě ukončení jeho účasti na Programu nárok na žádnou náhradu v souvislosti s investicemi, které snad vynaložil v souvislosti se svou účastí na Programu.

8.3.S ohledem na ustanovení čl. 8.2 jsou SUNKINS i Partner oprávněni kdykoli jednostranně a bez uvedení důvodu ukončit účast Partnera na Programu, a to buď prostřednictvím příslušné funkce Online aplikace (a to ke dni učinění tohoto úkonu) nebo písemným oznámením druhému z účastníků (a to ke dni jeho doručení druhé straně). Účast Partnera na Programu zaniká také zrušením Programu nebo takovými změnami Programu, že účast Partnera nadále není možná; Partner bude o těchto skutečnostech vyrozuměn způsobem podle předchozí věty.

8.4.SUNKINS je oprávněn pozastavit účast Partnera na Programu po dobu prověřování, zda nedochází k porušování těchto Podmínek nebo Pravidel nebo je-li to nutné z provozních důvodů. O pozastavení účasti Partnera na Programu a zrušení pozastavení musí být Partner informován způsobem stanoveným v čl. 8.3 větě prvé. 

8.5.Ke dni skončení své účasti na Programu je Partner povinen ukončit veškeré své aktivity v souvislosti s Programem a přestat vykazovat jakékoli spojení s Programem a SUNKINS (nemá-li takové spojení jiný platný právní důvod). Skončení účasti Partnera na Programu nemá vliv na aplikovatelnost ustanovení, která mají z povahy věci přetrvat, např. ustanovení čl. 5, 6, 7 nebo 8.6.

8.6.Poruší-li Partner některé z ustanovení čl. 3.2 – 3.13 (tedy zejména pokud jde o oznamování Stránek a Komunikačních kanálů SUNKINS a další povinnosti a zákazy v souvislosti se získáváním Kontaktů), je povinen uhradit SUNKINS sankci 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Poruší-li Partner ustanovení čl. 6 (povinnost mlčenlivosti), 7 (ochrana Osobních údajů) nebo 8.5 (povinnost ukončit aktivity po skončení účasti na Programu), je povinen uhradit SUNKINS sankci 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Nárok na náhradu škody není úhradou sankce dotčen.

8.7.Partner odpovídá za škodu, kterou způsobí společnosti SUNKINS porušením svých povinností podle těchto Podmínek. Partner je zejména povinen nahradit veškeré pokuty nebo jiné sankce, které budou případně SUNKINS uloženy pro porušení povinností Partnera podle těchto Podmínek. Partner je povinen nahradit SUNKINS i případnou nemajetkovou újmu, která mu bude případně způsobena na jménu či dobré pověsti v důsledku porušení povinností Partnera (např. zveřejněním v hromadných sdělovacích prostředcích).

9.SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.2.Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, provádějí se oznámení, schválení a sdělení podle těchto Podmínek přednostně prostřednictvím příslušných funkcí Online aplikace; není-li to z jakéhokoli důvodu možné, provádějí se písemně, a to i prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu. Je-li informace o určité skutečnosti dána na vědomí Partnerovi nebo všem účastníkům Programu prostřednictvím Online aplikace, platí, že Partner byl o této skutečnosti informován dne, kdy došlo k jejímu dání na vědomí, a to bez ohledu na to, zda se do Online aplikace přihlásil či nikoli.

9.3.SUNKINS je oprávněn kdykoli změnit tyto Podmínky, a to včetně výše Úplaty, s tím, že Partner bude o změně informován nejméně 14 (čtrnáct) dnů předem prostřednictvím Online aplikace nebo písemně (podle volby SUNKINS). Nesouhlasí-li Partner se změnou, je povinen ukončit svou účast v Programu. Změna Podmínek nabude pro Partnera účinnosti uplynutím lhůty 14 (čtrnácti) dnů poté, co o ní byl Partner informován, nestanoví-li SUNKINS pozdější počátek účinnosti. Ustanovení předchozích vět platí také pro změnu Pravidel.

9.4.Stane-li se nebo bude-li shledáno kterékoli ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nemá to vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. 

Příloha č. 1

Výkaz e-mailové rozesílky

Partner:

Název (obchodní firma), identifikace, adresa, IČ/RČ:

Kontaktní údaje:

Údaje o rozesílce:

Termín rozesílky (od-do):

E-mailová adresa odesílatele: 

Jméno odesílatele:

Předmět e-mailu:

Počet oslovených e-mailových adres celkem:

Cílová skupina (volitelné):

Náhled e-mailu (html):

Náhled e-mailu (plain):

Zdrojový kód e-mailu:

Doplňující informace: 

Potvrzujeme, že každý rozeslaný e-mail bude ve spodní části (patičce) viditelně a čitelně obsahovat následující informace:

•Informace o tom, že se jedná o obchodní sdělení.

•Identifikace Partnera, která se bude shodovat s informaci uvedenými v tomto dokumentu.

•Odhlašovací odkaz (tzn. jasnou a zřetelnou možnost zdarma odmítnout souhlas s využitím e-mailové adresy pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů).

Prohlášení Partnera:

Partner prohlašuje, že kontaktní údaje osob (e-mailové kontakty), které budou využity pro účely rozesílky, získal v souladu s ustanoveními platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje je oprávněn zpracovávat a dále užívat pro marketingové aktivity, tj. za účelem zasílání obchodních sdělení a nabízených produktů a služeb svých a třetích osob, a to do doby odvolání souhlasu subjektem údajů. Tímto také prohlašuje, že užíváním e-mailových kontaktů pro účely rozesílky podle tohoto výkazu nedojde k porušení právních předpisů. Partner prohlašuje, že jednotlivé osoby udělily souhlas se zpracováváním svých osobních údajů a jejich předáním třetím osobám. Partner rovněž prohlašuje, že každý ze subjektů údajů byl při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas poskytován, jakému správci a na jaké období. Partner rovněž prohlašuje, že všechny subjekty údajů informoval o jejich právech, jak stanoví právní předpisy o ochraně osobních údajů.

[datum a vlastnoruční nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat za Partnera]


Příloha č. 2

Výkaz SMS rozesílky

Partner:

Název (obchodní firma), identifikace, adresa, IČ/RČ:

Kontaktní údaje:

Údaje o rozesílce:

Termín rozesílky (od-do):

Telefonní číslo odesílatele: 

Jméno odesílatele:

Počet oslovených telefonní čísel celkem:

Cílová skupina (volitelné):

Text SMS zprávy:

Prohlášení Partnera:

Partner prohlašuje, že kontaktní údaje osob (telefonní čísla), které budou využity pro účely rozesílky, získal v souladu s ustanoveními platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje je oprávněn zpracovávat a dále užívat pro marketingové aktivity, tj. za účelem zasílání obchodních sdělení a nabízených produktů a služeb svých a třetích osob, a to do doby odvolání souhlasu subjektem údajů. Tímto také prohlašuje, že užíváním telefonních čísel pro účely rozesílky podle tohoto výkazu nedojde k porušení právních předpisů. Partner prohlašuje, že jednotlivé osoby udělily souhlas se zpracováváním svých osobních údajů a jejich předáním třetím osobám. Partner rovněž prohlašuje, že každý ze subjektů údajů byl při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas poskytován, jakému správci a na jaké období. Partner rovněž prohlašuje, že všechny subjekty údajů informoval o jejich právech, jak stanoví právní předpisy o ochraně osobních údajů.

[datum a vlastnoruční nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat za Partnera]

 

Zgoda